باس بەتكە قايتۋ | 中文 ىلە اقپارات تورابىنا حوش كەلدىڭىزدەر!
ۇلى وزەن جوڭكىلە اعىپ، جاڭا ءداۋىردىڭ ايبىندى سيمفونياسىن شارىقتاتتى
كوپتەگەن > ماڭىزدى حابارلار

بولاشاق كوركەم، سەنىم مىعىم

قوعام ورنىقتىلىعى مەن باياندى

كوزدەگەن نىسانادان جازباي، قۇن

جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى شين

اۆتونوميالى رايوندىق 9 - كەزەك

كوپتەگەن > سۋرەتتى حابارلار

ىلە وبلىسى شينجياڭنان سى

قىزىل بۇرىشتان مول ءونىم

ٴجۇزىمنەن مول ٴونىم الىن

موڭعۇلكۇرە تۇلپار اۋەجاي

چاپچال اۋدانىندا 112 مىڭ

تۇقىمى قۇرۋعا تاياعان قۇ

سالەم، سىزگە، مۇعالىم!

توعىزتاراۋدىڭ كۇزگى سايا

كوپتەگەن >سيفىرلى گازەت
كوپتەگەن > دوستىق جالعانىمدار